สมเด็จพระสังฆราชโปรดให้พระพรหมบัณฑิต นำกก.สภาสากลวิสาขบูชาโลกเฝ้าถวายสักการะ

สมเด็จพระสังฆราชโปรดให้พระพรหมบัณฑิต นำกก.สภาสากลวิสาขบูชาโลกเฝ้าถวายสักการะ ประทานพระสัมโมทนียกถา “พุทธบริษัทแม้อยู่ต่างถิ่นแต่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันจึงเป็นพี่เป็นน้องกัน”

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระพรหมบัณฑิต ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ นำคณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติเฝ้าถวายสักการะ

โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า “ยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่าน ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเหมือนกัน น้อยนักที่ผู้บริหารสภาวิสาขบูชาจะมีโอกาสได้มาพบกันเช่นนี้ จึงรู้สึกดีใจเป็นพิเศษที่ได้มาพบกัน แม้เราจะอยู่ต่างถิ่นหรือต่างประเทศแต่เรามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันจึงเป็นพี่เป็นน้องกัน”

เมื่อพระพรหมบัณฑิตกราบทูลว่า ชาวพุทธนานาชาติรู้สึกตื้นตันใจที่พุทธศาสนิกชนไทยมีความเข้มแข็ง เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างน่าประทับใจ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสตอบว่า “เป็นลักษณะของคนไทยที่มีมายาวนานหลายศตวรรษภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ทุกรัชสมัย”

จากนั้น โปรดประทานพรว่า “ขออำนวยพรแก่ทุกท่าน และขอให้เราทำงานร่วมกันด้วยหลักไตรสิกขาและสามัคคีธรรม เพื่อพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงอยู่สืบไป”

Cr.ข้อมูลและภาพจากเพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Leave a Reply