รองผู้ว่าฯสุรินทร์ถวายต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ติดตามงานที่โรงเรียนบ้านยะวึกชุมพลบุรี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านยะวึก ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีพระธรรมวชิรโสภณ เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระเทพวชิรญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายธรรมยุต หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ คณะครูนักเรียน คณะสงฆ์ และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ทั้งฝ่ายธรรมยุต และมหานิกาย รวมตลอดถึงองเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้พุทธะศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน และเกราะป้องกันภัยให้ชีวิต และครอบครัว

โดยปีงบประมาณ 2566 มีบ้านยะวึก หมู่ที่ 1 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับจังหวัด ซึ่งกำลังรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานในขณะนี้ โดยมีวัดโพธิ์งามยะวึก เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ยึดมั่นและปฎิบัติตามแนวทางศีล 5 เพื่อสร้างสังคมให้เป็นคนดี ละชั่ว กลัวบาป รักชาติ จงรักภักดี อันเป็นอุดมการสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่เราจะพัฒนาคนจังหวัดสุรินทร์ไปสู่ความยั่งยืนต่อไป..

Leave a Reply