คณะกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในโรงเรียนชู “สติ-สมาธิ ” เป็นฐานสอนนักเรียน

           วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ศ.กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน

          ผลจากการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ใช้กรอบแนวคิด และกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ชื่อที่ว่า #กรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐาน(Mindfulness&Concentration Based Learning:MCBL) และ #กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐาน (Mindfulness&Concentration Based Learning Process) อีกทั้งให้ความเห็นชอบทั้งนิยามผลลัพธ์การเรียน ( Learning Outcome) จุดเน้นของหลักสูตร และโครงสร้างของหลักสูตรฯ

        หลังจากนี้ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ จะได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล ด้านสื่อการสอน ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านครูผู้สอน มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบในการทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน และเดินหน้าปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน และนำร่องใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมใน 225 เขต ๆ ละ 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 450 โรงเรียน

       การปฎิรูปการสอนและการเรียนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบันแบบรู้เท่าทัน

         **************************

Leave a Reply