คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายต่างประเทศร่วมพิธี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคลจารย์

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ ฯ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระมหารัชมังคลจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม และอดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การนี้ คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายต่างประเทศ นำโดยพระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย ฯ เจ้าอาวาสวัดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและสหรัฐอเมริกา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์  และพระครูภาวนาชาครวิเทศ (ชาติชาย ชาคโร) พระอาจารย์ประจำภาคพื้นอเมริกา  รวมถึงคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายร่วมในงานพิธีด้วย

ทั้งนี้ภายในพิธี พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมปญฺโญ ป.ธ.9, ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1

Leave a Reply