ดีเดย์ “พระธรรมโพธิมงคล” ย้ายไปอยู่ “วัดสระเกศฯ” วันที่ 25 มี.ค. นี้

 

วันที่ 14 มี.ค. 65 หลังจากเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2565 ได้มีคำประกาศมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระลิขิต ว่า ด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ถึงราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุรีพระบาท ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563) ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2)พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้มหาเถรสมาคมดำเนินการตามพระราชดำริ นั้น

บัดนี้ ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีหนังสือ ที่ พว 0202.2 /2168 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละออกธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 50 รูปทั่วประเทศ

ซึ่งจำนวนพระภิกษุที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่และถูกโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสใหม่ 1 ใน 50 รูปนั้นมี พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) เจ้าคณะภาค 2 อดีตเจ้าอาวาสวัดนิมมารดี พระอาราม ได้รับโปรดเกล้า ฯให้ไปดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารรูปใหม่ ซึ่งมีกำหนดการจะทำการย้ายไปอยู่ศาสนสถานใหม่ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 นี้

รายละเอียดกำหนดการมี ดังนี้

 

Leave a Reply