พช. สานพลัง “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” น้อมนำหลัก “บวร” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว

        วันที่ 10 มิถุนายน 2564  นางสาวยุคลพร เขียวม่วง พัฒนาการอำเภอบางพลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี  ลงพื้นที่น้อมนำหลัก “บวร” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว ร่วมกับกำนันตำบลบางโฉลง ผู้นำตำบลบางโฉลง ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางโฉลง ดำเนิน “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ต่อยอดขยายผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  โดยสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัว ได้แก่ พริก กะเพรา มะเขือ วอเตอร์เครส   เพื่อปลูกในพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร ณ วัดบางโฉลงใน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

         โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นโครงการฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากแนวคิดที่ว่า วิถีดั้งเดิมของคนไทย มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจ วัดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย เป็นศูนย์กลางของประชาชน เป็นศูนย์กลางของชุมชน ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน ประชา คือ ประชาชน ชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบชุมชน รัฐ คือ ส่วนราชการ ภาครัฐ มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และรวมถึงนำประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งความสุข สามารถบูรณาการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ วัด + ประชา + รัฐ = สร้างสังคมแห่งความสุข

        กิจกรรมครั้งนี้ทำให้ชุมชน เกิดความตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำให้เกิดสังคมสุขภาวะและความยั่งยืน โดยใช้พื้นที่วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนา พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ทางจิตใจและปัญญา โดยการบูรณาการแนวคิด ๕ ส  (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย) และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการเกื้อกูลของคนในชุมชน โดยเริ่มจากผู้นำต้องทำก่อน เพื่อเป็นการปลุกกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง

      ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

Leave a Reply