“อธิบดีศน.” พลิกโฉมงานศาสนาชูนโยบาย “9 ดี 12 เดือน 12 เด่น” นำธรรมะสู่ใจประชาชน

วันที่ 16 พ.ย. 65  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า กรมการศาสนาได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม โดยขับเคลื่อนวัฒนธรรม 9 ดี สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน โดยกรมการศาสนาได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา และอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการ ด้านศาสนา พร้อมนำข้อคิดเห็นของประชาชนที่ต้องการให้ขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และด้านศาสนาครอบคลุมทุกศาสนา พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินงานด้านศาสนาในปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดนโยบาย “9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้วัดและศาสนสถานทุกศาสนา เป็นศูนย์กลางของประชาชน และการใช้สื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมทางศาสนาสู่เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกช่วงวัย พัฒนาวัดและศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 9 ดี ได้แก่  1.การแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะ ค่ายธรรมะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามหลักศาสนาด้วยความสงบสุข  2.ธรรมะบันเทิง เป็นการใช้สร้างสรรค์สื่อที่เหมาะสมกับเยาวชน เช่น เกมคุณธรรม เพลงธรรมะ ธรรมะอารมณ์ดี และการจัดธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษา 3.ค่ายธรรมะ ส่งเสริมเยาวชนทุกศาสนาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 4.การจัดวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้ปฏิบัติตามหลักธรรม ด้วยการละเว้นความชั่ว ทำความดี โดยเฉพาะการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยเจริญจิตภาวนา 5.พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้นำทางศาสนา โดยส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระสงฆ์ การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและประจำมัสยิด เป็นต้น 6.การตักบาตรพระสงฆ์ด้วยอาหารสุขภาพ โดยจัดทำหนังสือรายการอาหารสุขภาพ การจัดสาธิตการทำอาหารสำหรับตักบาตรให้กับผู้ประกอบการ 7. การยกย่องคนดีศรีจังหวัด โดยสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดได้ประกาศยกย่องบุคคลที่ทำความดี เป็นแบบอย่างให้กับสังคม 8.การจัดงานศาสนิกสัมพันธ์และศาสนสัมพันธ์กับนานาประเทศ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของศาสนิกชนทุกศาสนาเพื่อสร้างสันติสุขในสังคม และ 9.ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา โดยจัดเส้นทางบุญสู่วัดและศาสนสถาน การจัดงานเสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด การจาริกแสวงบุญตามรอยเกจิ เป็นต้น

ส่วนกิจกรรม 12 เดือน 12 เด่น โดยขับเคลื่อนกิจกรรมหลักที่สำคัญ อาทิ เทศกาลกฐิน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สวดมนต์ข้ามปี การยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น การส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล งานเทศกาลมาฆบูชา งานพิธีพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา การส่งเสริมการผลิตสื่อคุณธรรมจริยธรรม เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และการจัดกิจกรรมเข้าวัดธรรมะสวนะ พาครอบครัวเข้าวัด เป็นต้น

การพลิกโฉมการทำงานด้วยการ “นำธรรมะสู่ใจประชาชน” เป็นความท้าทายและถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ที่ส่งผลดีต่อดีต่อศาสนิกชนและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด เพื่อให้คนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข” อธิบดีกรมการศาสนากล่าว

Leave a Reply