มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงนาม MOU “การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ.”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ.” ในพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันนี้ มีคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะอนุกรรมการฝ่านวิชาการฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) และผ่านทางระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานการไฟฟ้าเขต และการไฟฟ้า ชั้น 1 – 3 ทั่วประเทศ

ภายในงาน เริ่มต้นด้วย การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์/ประธานการจัดงานฯ การกล่าวเปิดงาน โดย นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามด้วย การรับชมวิดีทัศน์ “การป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. และโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” จากนั้น เป็นพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565 ” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” ด้วยการกล่าวนำประกาศเจตจำนงฯ โดย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อด้วย การลงนามประกาศเจตจำนงฯ

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต ตามด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ.” ระหว่าง ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีผู้แทนหมู่บ้าน “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย บ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บ้านลาดบัวขาว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บ้านนาพรม-ดอนหัวกรด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และบ้านท่าคอยนาง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามผ่านระบบออนไลน์

Leave a Reply