ในหลวง ทรงพระกรุณาสถาปนา “สมเด็จพระราชาคณะ 2 รูป – รองสมเด็จพระราชาคณะ 4 รูป” เจ้าคณะใหญ่หนใต้เป็น “สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์”

วันที่ 15 พ.ย.65 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงมีพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา

1.พระพรหมจริยาจารย์  เป็น “สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์”  สถิต ณ  วัดกะพังสุรินทร์  จ.ตรัง

2.พระพรหมวิสุทธาจารย์ เป็น “สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี” สถิต ณ วัดเคลือวัลย์  กรุงเทพมหานคร

3.พระธรรมกิตติมุนี เป็น “พระพรหมวัชรจริยาจารย์”  สถิต ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี

4.พระธรรมวรนายก เป็น “พระพรหมวชิรนายก” สถิต ณ พระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จ.นครราชสีมา

5.พระธรรมวราลังการ เป็น “พระพรหมวชิราลังการ” สถิต ณ วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์

6.พระธรรมปริยัติโมลี เป็น “พระพรหมวชิรานุวัตร” สถิต ณ วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply