ในหลวงโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ  59 รูป “เจ้าคุณประสาร” ขึ้นเป็น “พระราชวัชรสารบัณฑิต”

วันที่ 15 พ.ย. 65 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน 59 รูป ดังนี้

Leave a Reply