มส.มีมติตั้ง “20 เจ้าอาวาส” พระอารามหลวง “พระเทพรัตนมุนี” อย่างเหนียวดู “วัดสระเกศ” ต่อ

           มหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้งเจ้าอาวาส 20 วัดพระอารามหลวงทั่วประเทศ รวมทั้งวัดใหญ่ที่เจ้าอาวาสเดิมมีปัญหาคดีเงินทอนวัด จนร้างเจ้าอาวาสมาเป็นเวลากว่า 3 ปี อาทิ พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็นเจ้าอาวาส พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยาฯ เป็นเจ้าอาวาส และพระราชสารเวที (โกมินทร์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นเจ้าอาวาส นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้ มส.มีมติให้มีพระบัญชาตั้งต่อไป

    วันที่ 26 ก.ค. 64  ผู้สื่อข่าวรายงาน มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติอนุมัติให้พระสังฆาธิการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่ยังว่างจำนวน 20 รูป ประกอบด้วย

1.พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และรักษาการแทนเจ้าอาวาส เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ

2.พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร และรักษาการแทนเจ้าอาวาส เป็นเจ้าอาวาสวัดสามพระยาฯ

3.พระราชสารเวที (โกมินทร์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร และรักษาการแทนเจ้าอาวาส เป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ฯ

4.พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เป็นเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม

5.พระศรีวรคุณ (ถวิล) วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร จ.ลพบุรี เป็นเจ้าอาวาส

6.พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์) วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี เป็นเจ้าอาวาส

7.พระครูวรธรรมธัช (วรวิทย์) เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดกลาง จ.กาฬสินธุ์

8. พระรัตนมุนี (ปุณณมี) รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย และรักษาการแทน เป็นเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

9.พระราชปริยัติ (ณษิกรณ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็นเจ้าอาวาส

10.พระราชสารสุธี (อาชว์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร เป็นเจ้าอาวาส

11.พระครูวิมลญาณอุดม (ธรรมนูญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี เป็นเจ้าอาวาส

12.พระครูอุดมศีลาจาร (วิลาศ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จ.นนทบุรี เป็นเจ้าอาวาส

13.พระเมธีธรรมสาร (สมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม จ.สมุทรปราการ เป็นเจ้าอาวาส

14.พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าอาวาส

15.พระครูศรีปทุมาภรณ์ (นพพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวงาม จ.ราชบุรี เป็นเจ้าอาวาส

16.พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม เป็นเจ้าอาวาส

17.พระปริยัติสารสุธี (เอนก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรม-ประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าอาวาส

18.พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็นเจ้าอาวาส

19.พระครูปิยธรรมาภิยุต (สืบ) รองเจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม วรวิหาร จ.เพชรบุรี เป็นเจ้าอาวาส

20.พระกิตติวิมล (อัมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าอาวาส

   ทั้งนี้ ให้นำเสนอเพื่อนำความกราบบังคมทูลฯต่อไป

     นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ฐานะโฆษก พศ.กล่าวว่า การแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เป็นเรื่องของคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคมเห็นชอบตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 ประกอบกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ เมื่อ มส.เห็นชอบแล้วต้องนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบ เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้ มส.มีมติให้มีพระบัญชาตั้งต่อไป

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดครั้งนี้มี 3 วัดคือ วัดสระเกศฯ วัดสามพระยาฯ และวัดสัมพันธวงศ์ฯ ที่เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสถูกกล่าวหาในคดีเงินทอนวัด และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสครั้งนี้ ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสมานานกว่า 3 ปีแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวัดสระเกศฯยังมีความพยายามจากเจ้าคณะปกครองที่รับผิดชอบที่จะเปลี่ยนตัว พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย) ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯให้เป็นพระจากวัดอื่นด้วย

    ในขณะที่ “แหล่งข่าว” วัดใหญ่อย่างน้อย 2 วัด ระบุว่า ข้อมูลที่เหล่านี้เป็น “ข้อมูลเก่า” เพราะมีอีกหลายวัดที่ยังไม่ได้ระบุไว้ เช่น วัดพระธาตุหนองแวง จ.ขอนแก่น วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร กรุงเทพ ฯ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพ ฯ เป็นต้น

แหล่งข้อมูล: ไทยรัฐออนไลน์

Leave a Reply