“ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง พช.” จัดคาราวาน “รถปันสุข..ต้านภัยโควิด -19” แจกพืชผัก-สวนครัวฟรี

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นางเปรมวดี บุญมี ประธานคณะทำงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา นำทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา จัดคาราวาน “รถปันสุข”  แจกจ่ายพืชผักสวนครัว ผลไม้ ของสด ของแห้ง และน้ำดื่ม แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ผู้ที่ตกงาน ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ในเขตพื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 กิจกรรมปันอิ่มเติมสุข ต้านภัยโควิด -19 จากใจผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา เป็นการรวบรวมผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ของครัวเรือนที่มีความพร้อมในการแบ่งปัน และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มุ่งหวังให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

โดยกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผู้นำชุมชนสามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”สามารถบูรณาการเชื่อมโยงจากหมู่บ้านเข้มแข็ง สู่ตำบลเข้มแข็ง และอำเภอเข้มแข็งต่อไปได้ โดยใช้กลไกทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ “ศูนย์แบ่งปัน”

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างรอบคอบในการจัดกิจกรรมและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

  บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร

 

Leave a Reply