5องค์การคริสต์ต้อนรับผู้แทนจุฬาราชมนตรี


เมื่อเวลา 11.30 น.วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 ที่ชั้น 4 สภาคริสตจักรในประเทศไทย นายนประสาน ศรีเจริญ ที่ปรึกษาท่านจุฬาราชมนตรี ร่วมกับนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และคณะ เข้าพบผู้นำ 5 องค์การคริสต์ ประกอบด้วยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกและประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

การมาครั้งนี้เพื่อมาร่วมปรึกษาหารือและให้กำลังองค์การศาสนาคริสต์ และยังได้นำคำอำนวยพรเนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ของจุฬาราชมนตรีมามอบให้ ดังนี้

ในศุกภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 นี้ ข้าพเจ้าขอพรจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แด่ท่าน ขอให้ท่านมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติสู่การพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติของการดำรงชีวิต และขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข มีความเจริญตลอดไป

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

หลังจากนั้นนายประสานได้แบ่งปันข้อคิดในการประสานงาน ว่า องค์กร ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิด ต่างคนต่างทำพลังจะน้อย การพัฒนาคน สังคม ส่วนใหญ่แล้วศาสนาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องประสานงานองค์กรให้มั่นคง วิธีการคือ ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน เพราะศาสนาไม่ได้หวังผลจากมนุษย์ว่าจะมาตอบแทนเราเท่าไร เราจะต้องมีความใกล้ชิดกันให้มากยิ่งขึ้น สุดท้าย ท่านนายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรีได้มอบกระเช้าผลไม้ให้กับ 5 องค์การคริสต์ และถ่ายภาพร่วมกัน

Cr.FB-Varintorn Hema

Leave a Reply