พช.นครพนม เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราอยู่ได้”

            วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่นระดับเขตตรวจราชการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมี นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

           จังหวัดนครพนม ได้คัดเลือกบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม เป็นตัวแทนของจังหวัดในการเข้าประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่นตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับเขตตรวจราชการในครั้งนี้ ภายใต้กระบวนการ “3 ยกกำลัง 3 สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลัก “บวร” สู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ซึ่งได้แก่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยมี  นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพรวมระดับอำเภอ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการธนาคารขยะ, กลุ่มอาชีพ OTOP,  ครัวเรือนต้นแบบและประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบล ร่วมให้ข้อมูล/นำเสนอผลการดำเนินงานฯ ซึ่งมีประเด็น ดังนี้

 1) การนำเสนอด้วยคลิปวิดีโอ ตอน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สื่อถึง ความเข้าใจที่ชัดเจน ลงมือปฏิบัติอย่างเข้าใจและทำได้จริง เป็นรูปธรรม และมีกิจกรรมต่อยอดและพัฒนา ให้เกิดความยั่งยืน

 2)การนำเสนอข้อมูลทั่วไปของบ้านดอนแดง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยใช้รูปแบบ  (3 ยกกำลัง 3 สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลัก”บวร” (บ้าน วัด และราชการ) สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย 3 ประสาน คือ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคี ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม 3 สร้าง คือ

            (1) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว ครัวชุมชน ถนนกินได้ เป็นต้น

           (2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ได้แก่ ปลูกต้นไม้ การจัดการขยะชุมชน เป็นต้น และ

           (3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา การมีส่วนร่วม การออกกำลังกาย เป็นต้น

            ภายใต้ Motto “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม

  3)การนำเสนอการทำงานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือฯการปรับใช้จากการเรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” และยืนยันการพึ่งตนเองของชุมชน “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราอยู่ได้” โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาทมและประธานคณะกรรมการกลุ่มธนาคารขยะ

 4) การลงพื้นที่ไลฟ์สดแปลงปลูกพืชผักและครัวเรือนผู้นำต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ และบริบทของชุมชนตำบลนาทม

 5)  การให้ข้อมูลสนับสนุนโดยพัฒนาการอำเภอนาทม และพัฒนาการจังหวัดนครพนม

 6) การตอบคำถามพร้อมรับทราบข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนางาน โดยท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ

          นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น  ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดย อำเภอนาทม ได้มีการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เกิดครัวชุมชน และถนนกินได้ เป็นแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชน ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้อย่างดียิ่ง ทำให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันและเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชน เพื่อเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขอขอบคุณจังหวัดนครพนม ที่ได้คัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลนาทม อำเภอนาทม เป็นตัวแทนผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการฯและเกิดการขยายผลครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอนาทม และสอดคล้อง ตามคติพจน์ “1 ตำบล สามารถดูแลได้ทั้งอำเภอ” สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอนาทม, ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม ให้กำลังใจผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้าร่วมประกวด ณ ศาลาวัดโพธิ์ชัย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

Leave a Reply