พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความว่า

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ความว่า

บรรทัดฐานสังคมมนุษย์จำแนกเป็นหลายระดับ นับแต่ที่เข้มงวดที่สุดคือกฎหมาย ไปจนถึงระดับกลางที่เรียกว่าจารีตกระทั่งระดับอ่อนที่เรียกว่าวิถีประชา หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่สามารถดำรงตนบนบรรทัดฐานแต่ละระดับได้ ย่อมจะประสบผลร้ายแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง ถูกขับออกจากหมู่ หรือถูกชุมชนติเตียน ซึ่งล้วนเป็นโลกธรรมอันไม่น่าพึงใจทั้งสิ้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงอบรมสั่งสอนคุณธรรมหนึ่งซึ่งสนับสนุนการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นของเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ ให้เป็นปรกติสุขเรียบร้อย คุณธรรมนั้นคือ “ปริสัญญุตา” หมายถึงการรู้จักบริษัท รู้จักชุมชน รู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ ว่าเมื่อเข้าไปหาชนหมู่นี้ จะต้องทำกิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชนหมู่นี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ ในที่นี้ควรพูด หรือในที่นี้ควรนิ่ง ดังนี้เป็นต้น

พลังแห่งอุดมการณ์อันแรงกล้าของเยาวชนที่มุ่งหวังตั้งใจจะสร้างสรรค์สังคม นับเป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะนำพาอนาคตชาติไทยให้ก้าวหน้า แต่การขับเคลื่อนอุดมการณ์ไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อเป้าหมายที่ดีงามได้อย่างไม่หลงทิศทางจำเป็นต้องเริ่มด้วยการศึกษาบรรทัดฐานสังคมในแต่ละระดับที่ทับซ้อนกันอยู่อย่างถี่ถ้วน แล้วพากเพียรฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้รู้จักประชุมชนที่ตนเข้าร่วมอยู่อย่างรู้กาลเทศะ เพื่อให้สามารถวางตนบนบรรทัดฐานอันดีงามได้อย่างถูกต้อง สอดประสานอยู่ในสังคมส่วนรวม อันประกอบด้วยคนต่างวัยและต่างความคิดความเชื่อได้ โดยสันติ เมตตา และสามัคคี

ขออนุโมทนาความดีของเด็กและเยาวชน รวมทั้งของผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ขออานุภาพแห่งกุศลจริยาและปณิธานในการดำรงตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านประสบความสำเร็จในการประกอบกรณียกิจสามารถพัฒนาชีวิตให้เพียบพร้อมด้วยสุจริตธรรม เป็นกำลังของประเทศชาติสืบไป เทอญ

Leave a Reply