‘อธิการบดี’มจร’ส่งมอบปัจจัยสิ่งของ นำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยอีสาน

วันที่ 18 กันยายน 2562 พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มอบปัจจัยและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผู้มีกุศลศรัทธาบริจาคผ่านมหาวิทยาลัยมอบให้พระเมธีธรรมาจารย์ รองธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และพระอุดมปัญญาภรณ์ รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อนำไปถวายวัดและมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในครั้งนี้

พระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต และคณะในนามมหาวิทยาลัย จะร่วมกับศูนย์ฯวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร พร้อมคณะจิตอาสา มจร จะลงพื้นที่ไปถวายปัจจัยให้กับวัดและชาวบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์เบื้องต้นก่อนโดย มจร ยังมีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือภายหลังน้ำลดอีกด้วย

Leave a Reply