พรุ่งนี้ “มจร” จัดพิธีประสาทปริญญา “สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จ  มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจ นักแสดง เข้าร่วมรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ – เข็มเกียรติคุณ

วันที่ 9 ธ.ค. 65  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10 -11 ธันวาคม 2565 โดยมีพระสังฆาธิการ ภิกษุสามเณรและคฤหัสที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นจำนวนทั้งสิ้น 4,370 รูป/คน และมีผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา จำนวนทั้งสิ้น 2,742 รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 64 รูป/คน และปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 2 รูป/คน โดยมีพระมหาเถระและคฤหัสถ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 11 ประเทศเข้าร่วม และมีผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณทั้งชาวไทยและต่างประเทศอีก 8 ประเทศ เข้าร่วม

ในการนี้ สมด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรประจำปี โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑฺต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมถวายการต้อนรับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2430 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ เมื่อเมื่อปี พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตรา พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ขึ้น โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ.2562 อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัติกรรม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาในประเทศประกอบด้วย 11 วิทยาเขต 28 วิทยาลัยสงฆ์ 2 หน่วยวิทยบริการ และในต่างประเทศมีสถาบันสมทบอีก 5 แห่ง มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาคอังกฤษ มีนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี -โท -เอก มีจำนวนทั้งสิ้น 19,661 รูป/คน ประกอบด้วยนิสิตปริญญาตรีจำนวน 14,253 รูป/คน นิสิตปริญญาโท 3,373 รูป/คน นิสิตปริญญาเอก 2,035 คน ในจำนวนนี้มีนิสิตนานาชาติจำนวน 1,300 รูป/คน จาก 28 ประเทศ

Leave a Reply