‘มจร-สทศ’มอบซอฟแวร์ข้อสอบภาษาบาลี PAT7.6พระเณรบุคคลทั่วไป

วันที่ 8 ก.พ.25962 รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม อดีตนาคหลวง เปิดเผยว่า วันที่ 12 ก.พ.2562 นี้ที่วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กทม. จะมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กับสถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) (สทศ) พร้อมกันนี้จะมีการนำเสนอเทคนิคการติดตั้งโปรแกรมการใช้บทเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบวัดความถนัดทางภาษาบาลี PAT7.6

รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ กล่าวด้วยว่า พร้อมกันนี้จะมีการส่งมอบโปรแกรมดังกล่าวแก่โรงเรียนต่างจังหวัด ๆ ละ 5 โรงเรียน ๆ ละ 3 ชุด โดยจะข้อตกลงคือ 1. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จาก 20 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 150 คน มอบโรงเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนละ 10 ชุด 2. นิสิต นักเรียนนอกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมอบท่านละ 1 ชุด (ต้องแสดงบัตรประจำตัว นิสิต นักเรียน) 3. พระภิกษุ สามเณร มหาวิทยาลัยสงฆ์ รับได้ท่านละ 1 ชุด (แสดงบัตรประจำตัวนิสิต) 4. พระภิกษุ สามเณร บุคคลทั่วไป แต่ต้องมอบให้บุคคลในข้อ 1-3 ก่อน หากของยังมีรับได้ท่านละ 1 ชุด (ถ้าของหมด ลงชื่อ ที่อยู่ไว้)

Leave a Reply