สมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม “เผย” พท. จัดตั้ง รบ. ควรหนุนคนมีความรู้ความเข้าใจกำกับสำนักพุทธฯ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 นายพิศัณย์ มณีวรรณ์ เลขาธิการสมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดเผยว่า จากที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งส่งผลให้บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีสิทธิ์ตามที่พระราชบัญญัติให้ได้ เงินเดือนและค่าตอบแทน ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  ที่ผ่านมาหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำการของบประมาณดังกล่าว ให้กับโรงเรียนพระปริธรรม แผนกสามัญศึกษาและให้กับโรงเรียน อีก 2 แผนก คือแผนกธรรมและบาลี แต่กว่า 3 ปีหลังจากที่พระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ ก็ยังไม่สามารถจะทำให้บุคลากร ที่มีอยู่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จึงได้ทำการเรียกร้องไปยังคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการในขณะนั้น ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาหารือกันหลายครั้ง จนกระทั่ง กระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามที่พระราชบัญญัติกำหนด สมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตลอดถึงผู้บริหารได้พาคณะครู ว่า 500 รูป/คน เข้าขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ ที่อาคารรัฐสภา เมื่อเดือน กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

นายพิศัณย์ กล่าวต่อไปว่าในโอกาสที่พรรคเพื่อไทย จะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ สมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเห็นว่าควรสนับสนุนให้ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ามาดูแลงานของพระพุทธศาสนา ในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง อาทิ การยกวัดร้าง การออกโฉนดที่ดินให้กับวัด แก้ปัญหาการรุกที่วัด แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินวัดกับหน่วยงานอื่น และที่สำคัญท่านได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีวัด ซึ่งเป็นคุณูปการเป็นอย่างมากให้กับคณะสงฆ์ หลังจากที่มีคดีความต่างๆเกี่ยวกับด้านการเงินเกิดขึ้นกับวัดที่ผ่านมา นายพิศัณย์ กล่าว

Leave a Reply