อดีตพระมหาภิชาติติดยศ “สิบเอก” แล้วหลังจบป.โท มจร

วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๙ น. สิบเอกอภิชาติ พรมจันทร์ ศิษย์เก่าสำนักเรียนวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร มาถวายสักการะ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ณ ภายในพระวิหารหลวงวัดราชสิทธาราม ปรารภมงคลสมัยที่สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิบเอกอภิชาติ พรมจันทร์ หรือ อดีตสามเณรมด เคยพำนักอาศัยศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ณ สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม โดยเรียนประโยค ป.ธ.๓ กับ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ความสำเร็จการศึกษาและความเจริญรุ่งเรืองของลูกศิษย์ ย่อมยังความปลาบปลื้มใจและความความภาคภูมิใจให้แก่อาจารย์ โดยเฉพาะลูกศิษย์ผู้เจริญด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อบุรพาจารย์และบุรพการีบุคคล ดังเช่น อภิชาติ พรมจันทร์ โอกาสนี้ อาจารย์ได้เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาประสิทธิ์ประสาทพรชัยมงคลให้ ผสิบเอกอภิชาติ พรมจันทร์ ผู้เป็นลูกศิษย์ ประสพสุขสวัสดี เจริญรุ่งเรืองตลอดจิรัฐิติกาลเทอญฯ

Leave a Reply