สภา มจร ถวายมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ “พระ ว.วชิเมธี -ไชยา มิตรชัย” พร้อมตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นอุปนายกสภา มจร

              เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (24 ก.พ.64) เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย,พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมกันมุทิตาพระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร เนื่องในวโรกาสได้รับโปรดเกล้า ฯ สมณศักดิ์ใหม่ ส่วนวาระการประชุมว่าด้วย การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ปริญญาเอก),มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ปริญญาโท) และผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณประจำปี พ.ศ.2564

                  ซึ่งปีนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สมควรได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งสัดส่วนภายในประเทศและนานาชาติ จำนวน 54 รูป/คน รายชื่อมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 รูป/คน และสำหรับเข็มเกียรติคุณ54 คน รวมทั้งสิ้น 114 รูป/คน

                สำหรับรายชื่อผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาทิ  พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา พระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี พระนักเทศน์ชื่อดัง,พ.อ.ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ นักติวเตอร์บาลีชื่อดัง,นายเสมา สมบูรณ์ หรือ ไชยา มิตรชัย ดารานักแสดง,สำหรับต่างประเทศ มีทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น สมเด็จพระอริยะวงศา สมเด็จพระสังฆราชจากประเทศกัมพูชา,พระพุทธรักขิตะ พระนักเผยแผ่ชื่อจากประเทศยูกันดา,

               ส่วนเข็มเกียรติคุณ มีรายชื่อผู้สมควรได้รับ อาทิ ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา,คุณหญิงสุชาดา ไทยผดุงพานิช กรรมการกลุ่มกิจการในเครือพระปิ่นนคร,นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง จ.นครปฐม,นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี,นายรัชพล ภู่โอบอ้อม หรือ  ต๋อง ศิษย์ฉ่อย นักสนุกเกอร์ชื่อดัง ดังนี้เป็นต้น

               ทางด้าน พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เปิดเผยหลังการประชุมว่า                                          “ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคล 3 กลุ่ม คือ พระภิกษุ,นักวิชาการและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ส่วนอีกเรื่องคืองานประสาทประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำหรับปีนี้ที่ประชุมได้อนุมัติงานประสาทปริญญาระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 ปลายปีนี้ และทั้งที่ประชุมได้อนุมัติเห็นชอบแต่งตั้งให้ ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดี มจร เป็น อุปนายกของสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย.. “

 

 

 

 

Leave a Reply