“อธิการบดี มมร” รับการถวายสักการะและกระทำสามีจิกรรมจาก “พระนิสิตมอญ มจร”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาให้ชมรมพระนิสิตมอญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าถวายสักการะกระทำสามีจิกรรม เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

และในการนี้อธิการบดีได้มอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี ด้านพัฒนานักศึกษาและบริการสังคม กล่าวต้อนรับพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมการสร้างความร่วมมือกับคณะสงฆ์มอญในอนาคต จากนั้นได้มอบให้ พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้แนะนำการให้บริการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย นำคณะชมรมพระนิสิตมอญฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อีกด้วย

Leave a Reply