กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประชุมร่วมมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสำหรับเยาวชนผู้ยากไร้

วันที่ 3 พ.ค. 65  เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในฐานะรองประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางพรทิพย์ ห่านตระกูล กรรมการมูลนิธิฯ และนางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 27 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางจิรวรรณ เพ็ญพาส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายอาระยะ วงศ์อุดม เลขานุการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายเกนุชา บุญเกิด สารสนเทศสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายดำรงศักดิ์ ยอดดวงดี นายทะเบียนสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางสาวลัดดาวรรณ โชติมุณี เหรัญญิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนายสยาม อินทรสกุล ประชาสัมพันธ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมหารือ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการดำเนินงานที่มีความสำคัญยิ่ง ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาในการที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยที่เพิ่งรับตำแหน่งครั้งแรก และผู้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

     “เพื่อให้การขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอุปการเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประโยชน์กับเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ให้มีความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยจะได้ประสานไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ในการจัดกิจกรรมสมทบทุนของแต่ละจังหวัดเพิ่มเติม และเพิ่มจำนวนทุน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเยาวชน อันเป็นการเพิ่มปริมาณความช่วยเหลือให้กับเด็กยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเพิ่มมากขึ้น และทำให้เด็กที่จะได้รับทุนได้มีเงินในการศึกษาเล่าเรียนที่เพียงพอในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ซึ่งนับถึงปัจจุบันมีเยาวชนได้รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษากว่า 20,000 กว่าคน เป็นเงินประมาณ 200 ล้านบาท โดยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนการศึกษาและบริหารจัดการทุนให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน

นางสาวกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ประสานการก่อตั้ง และคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ภายใต้การนำของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มีมติรับกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปภถัมภ์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา ซึ่งในปี 2565 นี้ จะมีอายุครบ 40 ปี

 

 

Leave a Reply