เริ่มแล้ว! ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาจุฬาฯ ผลดำเนินการสำเร็จ 2 ราย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดร.สุทธิดา พาดฤทธิ์ ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวม 2 ราย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

ทั้งนี้ ผู้ไกล่เกลี่ยได้อธิบายให้ผู้ร้องและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงข้อดีและประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง และสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป ผลการไกล่เกลี่ย จำนวน 2 ราย ทั้งผู้ร้องและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งสามารถตกลงกันได้โดยอาศัยวิธีผ่อนปรนเข้าหากัน จึงได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไป โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย สักการะ ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยร่วมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ด้วยทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือหาทางออกด้วยกันอย่างสันติวิธี

Leave a Reply