โปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์คณะสงฆ์ “อนัมนิกาย” จำนวน 9 รูป

วันที่ 21 มิ.ย. 67  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย ซึ่งเป็นคณะสงฆ์นิกายมหายานในประเทศไทย ซึ่งสืบมาจากประเทศเวียดนาม จำนวน 9 รูป ดังนี้

1. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ วัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เป็น “พระมหาคณานัมธรรมวชิรานุวัตร”

2.พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ วัดอุภัยราชบำรุง กรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เป็น “พระคณานัมธรรมวชิรเมธาจารย์”

3.พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ วัดชัยภูมิการาม กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอนัมนิกาย เป็น “พระคณานัมธรรมวัชรวิธานาจารย์”

4. พระสมณานัมธีราจารย์ วัดถาวรวราราม จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย เป็น “พระสมณานัมราชวชิราจารย์”

5.พระบริหารอนัมพรต วัดมงคลสมาคม กรุงเทพมหานคร ปลัดขวาอนัมนิกาย เป็น “พระสมณานัมวัชรธีราจารย์”

6. องสุตบทบวร วัดเขตร์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี รองปลัดขวาอนัมนิกาย เป็น “พระบริหารวชิรอนัมพรต”

7.องสรพจนสุนทร วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล จังหวัดสุพรรณบุรี รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย เป็น “องสุตบทบวร”

8. องพจนกรโกศล วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย เป็น “องสรพจนสุนทร”

9. องอนัตสรนาท วัดเจริญบุญไพศาล จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย เป็น “องพจนกรโกศล”

Leave a Reply