วันเข้าพรรษามุ่งหน้าศึกษาพุทธธรรม

พระพุทธเจ้าออกแบบวันเข้าพรรษา ให้เป็นช่วงเวลาสำคัญ 3 เดือน แห่งการศึกษาพระธรรมวินัยเชิงลึก วัดใหม่ (ยายแป้น) จึงอาศัยช่างเวลาดังกล่าว ให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระธรรมวินัย ทั้งพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในทุกวันพระ ณ ศาลาริมน้ำ คลองบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

การถวายทุนการศึกษา นอกจากจะเอื้อต่อการเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ที่วิทยาลัยสงฆ์ ยังจะเอื้อต่อศึกษาพระไตรปิฏกให้มีความเข้าใจที่ลึกซื้งด้วย

Leave a Reply