อำเภอพยุห์ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูจันทสารพิมล เจ้าอาวาสวัดสำโรง เจ้าคณะอำเภอพยุห์ พระครูศีลศาราอภินันท์ เจ้าอาวาสวัดหนองค้า พระมหาอมรทพ สัมปันโน เจ้าอาวาสวัดโนนเพ็ก เจ้าคณะตำบลโนนเพ็ก นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน นายทองไข พรหมประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า นายสำนวน พุ่มไม้ ปราชญ์ท้องถิ่น นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของอำเภอพยุห์ ได้ร่วมกันประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของตำบลหนองค้า และเวลา 14.00 น. ก็ได้ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการที่ อบต.โนนเพ็ก อำเภอพยุห์ด้วย

ตามที่นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ จะขับเคลื่อนให้เป็นอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” และได้แต่งตั้งคณะทำงานออกประชาคมทุกตำบลในเขตอำเภอพยุห์ในวันที่ 10 พ.ย.65 ที่ อบต.หนองค้า และอบต.โนนเพ็ก ในวันที่ 12 พ.ย.65 ที่ อุบต.พรหมสวัสดิ์ และอบต.ตำแย และในวันที่ 15 พ.ย.65 ที่เทศบาลตำบลพยุห์และ อบต.พยุห์ เมื่อขับเคลื่อนครบทุกตำบลแล้วก็จะประกาศเป็นอำเภอต้นแบบ “อำเภอศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ต่อไป

นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ ปี 2559 ปัจจุบันมีโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง จำนวน 598 แห่ง ส่วนของอำเภอพยุห์มีโรงเรียนทั้งสิ้นจำนวน 27 แห่ง และเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 27 แห่ง โดยทุกวันอังคารอำเภอพยุห์จะทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหมุนเวียนไปทุกตำบล ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้จะนำแบ่งปันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน เพื่อเป็นอาหารกลางวัน และอาหารแห้งบางส่วนจะนำไปให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวในตอนท้ายว่า สรุปผู้เข้าร่วมประชาคมในวันนี้ ประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้บริหารโรงเรียน เจ้าอาวาสวัดในเขตตำบลนั้นๆ สรุปผลการประชาคมปรากฎว่า ทั้ง 2 ตำบล ให้ความเห็นชอบที่จะประกาศให้ตำบลของตนเป็น “ตำบลศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” โดยเน้นไปที่การเป็นสมาชิกหมู่บ้านศีล 5 ครบทุกคน หมู่บ้านทุกหมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบ บวร ทำบุญใส่บาตรทุกวันพระ ลด ละ เลิก อบายมุขทุกวันพระ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทุกครัวเรือน

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221111150538246

Leave a Reply