สมเด็จพระสังฆราช เสด็จบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันสถาปนา มมร. ครบ 129 ปี  ณ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 2 ตุลาคม 65  วานนี้  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 129 ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี เจ้าคณะภาค 14 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2436 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมพระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับในวันนี้ ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบูรพาจารย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สาธุชนร่วมสมทบโดยเสด็จพระกุศล “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” และเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ ด้านพุทธศาสนา ปรัชญา และด้านภาษาศาสตร์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เป็นพระนักวิชาการที่เข้าใจและสามารถเผยแผ่พระธรรมวินัยได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสามารถด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานสากล ตลอดจนทำให้กิจการพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” จากนั้นประทานรางวัลแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2565 ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยฯ และประทานพระโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทุนทอดผ้าป่าฯ รวมทั้งสิ้น 8,076,772 บาท

Leave a Reply