“สมเด็จพระสังฆราช” มุทิตา “สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์”

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เมื่อเร็ว ๆ นี้  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ นำพระราชาคณะในเขตปกครองหนใต้ ซึ่งได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ตามพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๕ เฝ้าถวายสักการะและรับประทานของที่ระลึก

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานดอกไม้ ผ้าไตร และของที่ระลึกเป็นมุทิตา แก่สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ

ที่มา : สำงานงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Leave a Reply