วัดสารอดจัดบวชเณรกอบัว เฟ้นหาเพชรเม็ดงาม พร้อมมอบทุนเรียนต่อจนจบ “ป.ธ.9-ป.เอก”

วัดสารอดจัดพิธีบรรพชาสามเณรกอบัว รุ่น 1 เฟ้นหาเพชรเม็ดงามในกอบัว พร้อมให้ทุนการศึกษาจนจบ ป.ธ.9 และปริญญาเอก

วันที่ 3 เมษายน 2565 คณะสงฆ์วัดสารอด ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ในการบรรพชาสามเณรกอบัว รุ่น 1 ของวัดสารอด ในครั้งนี้ และมีนายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่ง พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ได้กล่าวถวายรายงานถึงหลักการและเหตุผลที่สำคัญของการจัดโครงการสามเณรกอบัว ดังนี้

วัดสารอดได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน เพราะว่า เยาวชนนับเป็นบุคคลที่สำคัญของชาติ ที่จะต้องได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้เป็นเยาวชนที่ดีมีปัญญาและคุณธรรม ควรได้รับการหล่อหลอมคุณธรรมให้เข้าไปอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งวัดสารอดได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “วัดต้นแบบการศึกษาเพื่อปัญญาและคุณธรรม” เป็นการมุ่งพัฒนาวัดเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการเสริมสร้างปัญญาและคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เยาวชนจะเติบโตไปเป็นคนดีมีคุณภาพในอนาคต อันเป็นอนาคตที่มาช่วยดำรงไว้ซึ่ง ชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อไป

เหตุนี้เอง ชาวชุมชนวัดสารอดและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัดสารอดเป็นศูนย์กลางที่พึ่งทางใจนั้นเอง ได้รับความอุปถัมภ์จาก มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) พร้อมด้วยศิษย์หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน การจัดโครงการบรรพชาสามเณรกอบัว ประจำปี 2565 นับเป็นปีแรกของมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ที่ให้การสนับสนุนให้จัดโครงการจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จัด ณ วัดหัวอ่างสามัคคี จังหวัดอยุธยา จัด ณ วัดหงส์ จังหวัดศรีสะเกษ จัด ณ วัดบ้านขะยูง และ กรุงเทพมหานคร จัด ณ วัดสารอด

พระครูปลัดอดิศักดิ์ ยังได้กล่าวอีกว่า การดำเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณรกอบัว รุ่น 1 วัดสารอด ระหว่างวันที่ 3-15 เมษายน พ.ศ. 2565 มีผู้สมัครเข้ารับการบรรพชา จำนวน 31 คน มีวิทยากรและพระพี่เลี้ยง เป็นคณะสงฆ์วัดสารอด จำนวน 25 รูป มีเจ้าหน้าที่วัด จำนวน 8 คน มีแม่ครัว 4 คน และได้รับความร่วมมือกับท่าน ผอ.สายพิณ ล้อมพงษ์ ได้มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนวัดสารอดผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาช่วยในโครงการวันละ 2 คน ตลอดโครงการ มีศูนย์สาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ ช่วยแนะนำการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 และได้รับร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาของโรงพยาบาลรามา คือ คุณจุฑาทิพย์ นิสิตปริญญาเอกสาขาสันติศึกษา จัดหาชุดตรวจ ATK และดำเนินการตรวจ ATK แก่นาคกอบัวและพระพี่เลี้ยงทุกรูปก่อนการบรรพชาสามเณรกอบัว และก่อนการเปิดการอบรมตามโครงการนอกจากนั้นโครงการนี้ยังได้รับความอุปถัมภ์อย่างดียิ่งจากท่านไสว โชติกะสุภา และศรัทธาในชุมชนชาววัดสารอด

การดำเนินการครั้งนี้จึงนับได้ว่า เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ และภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างแท้จริง เพื่อเฟ้นหาเพชรเม็ดงามในกอบัว พร้อมให้ทุนการศึกษาจนจบ ป.ธ.9 และปริญญาเอกด้วย

Leave a Reply