ยธ.ถวายประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ เข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง แด่ “อธิการบดี – ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา” มจร

วันที่ 4 เมษายน 2565 พันตำรวจโท ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมและคณะ เข้าถวายประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง แด่พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ที่อาคารวิปัสสนาธุระ มจร วังน้อย

ทั้งนี้อธิการบดี มจร นับเป็นผู้บริหารที่สนับสนุนส่งเสริมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ที่มีการขับเคลื่อนตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เพื่อป้องกันความขัดแย้งและแก้ไขเยียวความขัดแย้งในชุมชนสังคม ถือว่าบริการสังคมให้เกิดสันติสุข พร้อมสนับสนุนส่งเสริมมีการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งบูรณาการพุทธสันติวิธี ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมถึง 300 รูปคนทั่วประเทศ ซึ่งขับเคลื่อนงานยุติธรรมทางเลือกโดยพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร และคณะ

พระธรรมวัชรบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถาว่า กระทรวงยุติธรรม กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันมายาวนานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมหาจุฬามีการฝึกอบรมพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน เพราะความขัดแย้งในสังคมเกิดขึ้นมากมาย เราจึงมีบทบาทสำคัญ โดยให้ความยุติธรรม เริ่มจากการสร้างสันติภายในนำไปสู่สันติภายนอก ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง

Leave a Reply