“สมเด็จพระมหาธีราจารย์” ประธานฉลองอุโบสถ สมโภชวัด ๓๓ ปี  ณ สาธารณรัฐอิตาลี

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดสันตจิตตาราม มลรัฐลาซาโต สาธารณรัฐอิตาลี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วย พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ เป็นประธานสงฆ์สวดผูกพัทธสีมา โดยมี นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

สำหรับอุโบสถหลังนี้ มี พระพรหมวชิรญาณ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร พระธรรมพัชรญาณมุนี ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระเทพวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง, พระอาจารย์ฟิลลิป ฉนฺทปาโล เจ้าอาวาสวัดสันตจิตตาราม เป็นประธานอำนวยการสร้าง โดยมี นพ.ปราเสริฐ – คุณวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ พร้อมพุทธศานิกชนทั่วไป  เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ร่วม

Leave a Reply