ด่วน!! ในหลวงโปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ถวาย “พระนักอภิธรรม”ชื่อดัง

            วันนี้( 7 มี.ค.64) รายกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้ง “สมณศักดิ์” ความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

            พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (เปรียญธรรม 6 ประโยค) เจ้าอาวาส วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า “พระเมธีวชิรโสภณ”

ประวัติ

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

เกิด
พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

บรรพชา
พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยพระอุปัชฌาย์ พระครูอนุทัยคณานุยุตต์ ที่ วัดหนองดุม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

อุปสมบท
พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยพระอุปัชฌาย์ พระธัมมานันทมหาเถระที่วัดท่ามะโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การศึกษา
พ.ศ.๒๕๒๓ นักธรรมชั้นเอก วัดโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๒๔ มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรีี วัดเก่าโบราณ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.๒๕๒๗ ประกาศนียบัตรบาลีชั้นสูง (โสตุชนปันตี) วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
พ.ศ.๒๕๔๒ สาสนธชะ ธัมมาจริยะ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์
พ.ศ.๒๕๔๓ เปรียญธรรม ๖ ประโยค ณ สำนักเรียน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

  ท่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นเวลา ๙ ปี และเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ณ เมืองอมรปุระ เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองย่างกุ้ง รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๒ ปี

หน้าที่การงานทางคณะสงฆ์ และสังคม
– เป็นอาจารย์สอนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง, พระอภิธรรม, พระไตรปิฎก และภาษาพม่า
– บรรยายธรรมประจำคณะ ๒๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
– บรรยายธรรม จัดโดยชมรมพุทธธรรมศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
– บรรยายวิชาปรมัตถธรรม ๔ และวิปัสสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
– บรรยายธรรม รายการเติมสุข ทางสถานีวิทยุ กทม. AM.๘๗๓ KHz. และรายการธรรมะร่วมสมัย ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM ๑๐๐.๕ MHz.
– เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันโพธิยาลัย และเป็นผู้อำนวยการของสถาบัน
– บรรณาธิการอำนวยการวารสารโพธิยาลัย
– เป็นผู้ก่อตั้งโพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามแนววิถีพุทธ และเป็นผู้อำนวยการ

ผลงานด้านวิชาการ
– เป็นกรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับครองราชย์ ๖๐ พรรษา
– หนังสือปริวรรต ตรวจชำระคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา
– ธรรมบทการ์ตูนเรื่อง พระจักขุปาลเถระ และ มัฏฐกุณฑลีบุตร
– คู่มือบาลีเรียนง่าย สนทนาบาลี – ไทย – อังกฤษ
– ตรวจชำระและเป็นที่ปรึกษาการทำหนังสือ มหาราชปริตร
– MP3 ธรรมบรรยาย ทาน ศีล ภาวนา, อริยสัจ๔, กฎแห่งกรรม, ตำนานพระปริตร, ปฏิจจสมุปบาท, ชุดรวมพระธรรมเทศนาชมรมพุทธธรรมศิริราช, ชุดวิสุทธิมรรค, ชุดเรียนภาษาบาลีดีอย่างไร ชุดจะสร้างพระอะไรดี, ชุดมหาราชปริตร ฯลฯ
– โครงการขุดทองจากกองขยะ นำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นจีวร โดยร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานเอกชนอีกหลายหน่วยงาน

       นับว่าพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เป็นพระสุปฏิปันโน เป็นกำลังสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา

ขอบคุณข้อมูล+ภาพ :https://watchakdaeng.com/

Leave a Reply