มติคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะพร้อมภาคีเครือข่ายชุมชน จัดงานวัด “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” สร้างความปรองดอง

คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะพร้อมภาคีเครือข่ายชุมชนเขตราษฎร์บูรณะมีมติจัดงานวัดเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่วัดสารอด กรุงเทพมหานคร คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะจัดประชุมองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาอุดมธรรมสภา วัดสารอด แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ ประธานที่ประชุมองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเขตราษฎร์บูรณะ ประมาณ ๑๐๐ รูป/ท่าน มาพร้อมเพรียงกันประชุมในวันนี้

จึงนับว่าได้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อเตรียมจัดงานใหญ่ด้วยพลังชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ ที่สำคัญวันนี้ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้เมตตามาร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมในคราวครั้งนี้ด้วย ได้เมตตาแนะนำรูปแบบการนำเสนอรายงานแบบหนังสือและคลิปวิดีโอ ซึ่งนับเป็นแนวทางสำหรับการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ ได้ชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ให้แก่เหล่าภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เห็นที่มาที่ไปหลักการและเหตุผลของการจัดโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวเขตราษฎร์บูรณะ ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานตามกรอบเกณฑ์การประเมินการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการกลางในช่วงเดือนกันยายนเป็นงานยิ่งใหญ่เป็นหน้าเป็นตาของเขตราษฎร์บูรณะ ที่สามารถทำให้เกิดคุณค่าและมูลค่าแก่ชุมชนราษฎร์บูรณะได้ ดังความตอนหนึ่งท่านได้กล่าวว่า “ในวันจัดงานดังกล่าวเรียกว่าปิดวัดจัดงานศาลาทุกศาลาสามารถใช้เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้ เพื่อให้คณะสงฆ์ทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓๙ เขต ได้มาเยี่ยมชม เน้นการเสริมธรรมเสริมปัญญา ที่สำคัญคือ การเสริมรายได้แก่ชุมชนพี่น้องชาวราษฎร์บูรณะของเรา”

ส่วน พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบของการจัดงาน จัดแบบกึ่งงานประจำปีที่ไม่มีมหรสพเน้นงานสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างปัญญาและคุณธรรม สอดรับกับวิสัยทัศน์วัดสารอดว่า “วัดต้นแบบการศึกษาเพื่อปัญญาและคุณธรรม” เช่น (บ้าน) ให้ชุมชนร่วมกันจัดพิธีแห่หลวงพ่อรอด (ทางน้ำ/และทางบก) (วัด) วัดจัดลานบุญปิดทองทอดผ้าป่าสามัคคีใต้ร่มบารมีหลวงพ่อรอด และจัดบวชเนกขัมมปฏิบัติธรรม (โรงเรียน) โรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดสรภัญญะคาถาหลวงพ่อรอด เป็นต้น

ทั้งนี้ เน้นการจัดบรรยากาศให้กลายเป็นแบบงานวัดย้อนยุค ส่งเสริมการนุ่งผ้าไทยเที่ยวงานวัด โดยออกแบบจัดสถานที่สร้างบรรยากาศ ทั้ง แสง สี เสียง กลิ่น อาหาร แบ่งโซนให้ชัดเจน คนมาท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกับบรรยายกาศย้อนยุคที่งดงาม ได้รับความสุขจากการได้เห็นพุทธศิลป์ ได้กลิ่นชวนชื่นใจ ได้กลื่นอาหารเลิศรส มีความสุข สงบ และเพลิดเพลินในธรรม ซึ่งจะกลายเป็นการจัดงานวัดที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้เน้นอัตลักษณ์ชุมชนศีล ๕ เขตราษฎร์บูรณะ ออกมาจัดในงานโดยมีวัดสารอดเป็นศูนย์กลางในการจัดงานครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้ ได้มีภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางและตั้งข้อสังเกตและให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดงานครั้งนี้ โดยเฉพาะการจัดงานที่เน้นเสริมสร้างปัญญาและคุณธรรมที่สอดรับการวิสัยทัศน์วัดสารอดที่ว่า “วัดต้นแบบการศึกษาเพื่อปัญญาและคุณธรรม”

การประชุมครั้งนี้เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน และกำหนดวัดประชุมครั้งต่อไป คือ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้มติจัดงานวัดเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เขตราษฎร์บูรณะ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกลางที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมต่อไป

Leave a Reply