“ชวน หลีกภัย” ให้สัมภาษณ์ พระนิสิตป.เอก สันติศึกษา”มจร” ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อเวลา 19.30 – 20.40 น.ของวันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้เดินทางไปที่วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อให้สัมภาษณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ แก่พระมหาธีระยุทธ จิตฺตปุญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง ผู้ก่อตั้งชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข พระนิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษา รุ่น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อประกอบในการวิจัยทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบตามแนวพุทธสันติวิธี กรณีศึกษา : อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง”

หลังจากได้นำโมเดลไปทดสอบเชิงปฏิบัติการเช่นการเปิดค่ายรูปแบบการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาต้นแบบจังหวัดตรังตามแนวพุทธสันติวิธี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 บ้านเกาะเต่า ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ในโอกาสนี้นายชวนได้รับมอบหนังสือ”พุทธสันติวิธี” และ “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า” ที่เขียนโดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร จากพระมหาธีระยุทธ ด้วย

Leave a Reply