“เจ้าคณะภาค 6” เน้นย้ำให้คณะสงฆ์ในภาคยึดพระธรรมวินัย กฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมายบ้านเมือง จารีตประเพณี และต้อง “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่”

          วันที่ 5 มิ.ย.2564 เวลา 13.00-16.00 น. พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6  ได้มีการประชุมพระสังฆาธิการในภาคซึ่งประกอบด้วย 5  จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง,จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน 79 รูป/คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

            พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 ได้แจ้งว่าให้ที่ประชุมรับทราบตามที่คณะสงฆ์ได้มีแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 จะจบสิ้นลงในวันที่ 30 กันยายน 2564  และได้มีพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคครบทั้งหมดทั้งคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคณะธรรมยุตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ตนในฐานะเจ้าคณะภาค จึงได้นัดประชุมคณะสงฆ์ภาค 6  เพื่อกำชับ ติดตาม หนุนเสริมการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามตามกฎหมาย กฏ  ข้อบังคับ ระเบียบ  คำสั่ง  มติ และประกาศของมหาเถรสมาคม รวมถึงการทำงาน และประเมินผลการดำเนินงาน 13+1 โครงการ ซึ่งเป็นงานตามพันธกิจหรืองานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน + 1 ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฉบับที่ 1 (2560-2564) ก่อนเตรียมการสำหรับแผนปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 (2565-2569) ต่อไป

             ในฐานะเจ้าคณะภาค ได้เน้นย้ำให้คณะสงฆ์ในภาคยึดพระธรรมวินัย กฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมายบ้านเมือง และจารีตประเพณี และการดำเนินงานให้ยึดตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ 5 ประการสำคัญ คือ คุณธรรม  นิติธรรม โปร่งใสตรวจสอบ ความสามัคคี การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ เรียกว่า “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” ทำงานของแต่ละตำแหน่งแต่ละงานของแต่ละท่านลดหลั่นกันไป

            การประชุมในวันนี้จึงเป็นการกำชับ ติดตาม และสื่อสารทำความเข้าใจในประเด็นต่าง  ๆ โดยเฉพาะ ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยกองทุนวัดช่วยวัด  ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยพระวินยาธิการ มติมหาเถรสมาคมว่าด้วยการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณร มติมหาเถรสมาคมว่าด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับพระภิกษุสามเณร และ มติมหาเถรสมาคมว่าด้วยกรณีพระภิกษุอยู่ในที่พักสงฆ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตและการบิดเบือนคำสอนในพระพุทธศาสนา

            จากการรายงานของคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัด ต้องชื่นชมและอนุโมทนาการทำงานของท่านเจ้าคณะจังหวัดในแต่ละจังหวัด ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานของแต่ละฝ่าย ที่ได้ช่วยขับเคลื่อนงานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และช่วยเหลือสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ได้อย่างน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ ซึ่งตามที่ได้เน้นการจัดทำ Action Plan ที่ครอบคลุมชัดเจนเป็นระบบ เชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลได้

            พระเทพเวที กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการดำเนินงานในคณะสงฆ์ภาค 6 ระยะต่อไป คณะสงฆ์เห็นร่วมกันว่าควรต่อยอดเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน โดยเป็นฐานข้อมูลที่คณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัดสามารถปรับปรุงข้อมูลในส่วนของตนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันผ่านระบบหรือเว็บไซต์ได้ รวมถึงการจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียกมาเพื่อรับการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฉบับที่ 2 ซึ่งจะเน้นหนักเรื่องการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนาทั้งคันถะธุระและวิปัสสนาธุระ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  คณะสงฆ์ภาค 6 ก็เตรียมพร้อมสำหรับในเรื่องนี้

Leave a Reply