เจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออก มอบตราตั้ง “เจ้าคณะภาค” จำนวน ๕ รูป

             วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง เจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก จำนวน ๕ รูป ได้แก่

๑.พระเทพโสภณ วัดราชบูรณะ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๘
.พระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณราชวราราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๙
๓.พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๐
๔.พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๑
๕.พระราชเวที วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๒

           การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี

ขอบคุณภาพข้อมูล :สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply