พ่อเมืองมุกดาหาร รวมพลังเอามื้อสามัคคี บนพื้นที่แปลง “โคก หนอง นา “  หลังจวนผู้ว่า ฯ

วันที่ 5 มิ.ย.66  ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เผยว่า จังหวัดมุกดาหารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จึงได้รวมพลังภาคีเครือข่ายโคกหนองนามุกดาหาร เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ สวท.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ดำนาข้าวไรซ์เบอรี่แบบปราณีต” จำนวน 5,000 กอ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 พร้อมปลูกพืชบนคันนาทองคำ ณ สวนหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นที่จะน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ซึ่งนำไปสู่การใช้ชีวิตแบบ “พึ่งพาตนเอง” เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ต่อยอดไปสู่การนำไปขาย เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่าย ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน เพื่อการพัฒนาชีวิตที่ดี นำไปสู่การเป็นหมู่บ้านที่ยั่งยืน ซึ่งการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีขวัญกำลังใจในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับชีวิตนั้น ตนในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำสูงสุดในพื้นที่จังหวัดของกระทรวงมหาดไทย ต้องเป็น “คนนำทาง” ที่เดินไปด้วยกันกับภาคีเครือข่าย ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน Change for Good ให้ได้รับสิ่งที่ดีในทุกด้าน รวมทั้งการยึดมั่นในแนวคิด “ผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อให้ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างในการขยายผลไปสู่ผู้คนในพื้นที่ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ หลอมรวมความรัก ความสามัคคี ร่วมกันขับเคลื่อน ลงมือปฏิบัติพัฒนาในพื้นที่ของตน เพื่อที่ทำให้ครอบครัว ชุมชม สังคม สามารถพึ่งพาตัวเอง อยู่รอดปลอดภัย มีความพอเพียง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่อว่า พื้นที่หลังจวนผู้ว่าฯ เป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะทำเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการและประชาชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเกษตรผสมผสานตามความเหมาะสมของพื้นที่ตัวเอง โดยได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” มีการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ทำนาปลูกข้าว การเลี้ยงปลา กบ เป็ด ไก่ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและจัดการตามบริบทพื้นที่ เพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานของหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย และประชาชน บุคคลทั่วไปที่สนใจ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในพื้นอื่น ๆ ให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบระดับตำบล เพื่อที่จะได้ขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ และตำบลอื่น ๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการหลอมรวมพลังสร้างความรักสามัคคี ของทุกภาคส่วนแล้วนั้น ยังจะทำให้พี่น้องประชาชนและทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านอาหาร ความสำคัญของดิน ตามแนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) อีกด้วย

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวทิ้งท้ายว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2566 นี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้ Great food from good soils for better life awareness months ซึ่งทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดกิจกรรมร่วมสร้างความตระหนักรู้ในทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของดิน หันมาอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ฟื้นฟูดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Soils, where food begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการช่วยกันยืดอายุและรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้ยั่งยืนตลอดไป

Leave a Reply