ก.ยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ยธ.กรุงเก่าจับมือ “พระ มจร” อบรมกม.แก่ประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขอเชิญชวนประชาชนที่มีคดีข้อพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบาง

การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565 เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่ม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.แก้ปัญหาหนี้ กยศ. 2.การแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 3.แก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลิสซิ่ง) และ 4.ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม อำนวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ย ภายในงานมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 16 แห่ง

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับเบื้องต้นได้ 1.การขยายเวลาการชำระหนี้ 2.การลดเบี้ยปรับการ ลดดอกเบี้ย การลดค่างวดรายเดือน 3.ไม่ถูกฟ้อง ไม่ถูกบังคับคดี 4.งดยึดทรัพย์ งดขายทอดตลาด 5.สิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ การจัดงานได้เน้นถึงความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 0 2141 2768 – 73

ยธ.กรุงเก่าจับมือ “พระ มจร” อบรมกม.แก่ประชาชน

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า
วันนี้(18ก.พ.) เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งจัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยจัดฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนยุติธรรม โดยมีพระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน พระธเนศ ฐานิโย และนางสาวสุดธิดา พาดฤทธิ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เข้าร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส ศ.ดร.) ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีความรู้เกี่บวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2554 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 พร้อมมีการอภิปรายกลุ่มเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย ผ่านเกม The Choice เกมทางเลือกทางรอด ถือว่าเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ดีอย่างยิ่งสำหรับประชาชน

จะสอดรับกับการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ซึ่งจะมีการสันติสนทนาผ่านออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ศ.ดร. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เป็นประธานร่วมสันติสนทนา ซึ่งจะมีคณะสงฆ์อำเภอวังน้อย คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร คณาจารย์หลักสูตรสันติศึกษาภาคภาษาไทยและภาคอินเตอร์ IBSC คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสวาย ศรีสะเกษ คณะกรรมการรุ่น 1 2 3 4 6 ของการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ 2562 เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยประเด็นการสันติสนทนา ประกอบด้วย

1)แลกเปลี่ยนสรุปการเรียนรู้การเข้าโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน (18 กุมภาพันธ์ 2565)
2)รายงานการจัดฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ. 2562 รุ่น 6 แบบออนไลน์ (สำหรับนิสิตสันติศึกษาและบุคคลทั่วไป)
3)เตรียมการจัดฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ. 2562 รุ่น 7 (27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา)
4)เตรียมการจัดฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ. 2562รุ่น 5 (18-22 มีนาคม 2565 ณ สถาบันสติภาวนา วัดท่าคอยนาง ศรีสะเกษ)
5)เตรียมจัดการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายสำหรับประชาชนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ (17 มีนาคม 2565 ณ สถาบันสติภาวนา วัดท่าคอยนาง ศรีสะเกษ)
6)เตรียมจัดการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายสำหรับประชาชนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร พระนครศรีอยุธยา (10 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร)
7)การสร้างการรับรู้ การสื่อสารของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร ในอำเภอวังน้อย กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะสงฆ์ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โรงงาน บริษัท อำเภอ อบต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตอำเภอวังน้อย
8)พิจารณารายชื่อคณะกรรมการทำแผนพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยอย่างเป็นระบบและให้เกิดรูปธรรม
๙)การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร

Leave a Reply