เจ้าคุณสวีเดนนิมนต์เชิญผู้ร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯร่วมงานสันติภาพโลกที่สวีเดน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 พระวิเทศปุญญาภรณ์หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม โบเดน ประเทศสวีเดน ได้เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีวัดศรัทธาธรรม เมืองซานอันตินิโอ มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพ โดยมีระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ซึ่งมีพระธรรมทูตทูตจากประเทศสหรัฐอเมริกาและจากประเทศต่างๆ ทั้ง 4 ทวีปรวมทั้งสิ้น 350 รูป และผู้แทนจากสถานทูตไทยรวมถึงจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วย

เจ้าคุณสวีเดนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดงานสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และได้กราบนิมนต์และเชิญทุกรูป/คนเข้าร่วม และได้แจ้งว่า ผู้ที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ต้องเดินทางถึงประเทศสวีเดนในวันที่ 29 มิถุนายน และเข้าพักโรงแรมในวันที่ 30 มิถุนายน เวลา 15.00-20.00 โดยงานสันติภาพโลกและงานมอบรางวัลและเลี้ยงฉลอง จัดขึ้นที่ Stockholm City Hall คือศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน

“นอกจากการมอบรางวัลแล้วในงานมีการแสดงนานาชาติและการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติ และระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 คณะจากทั่วโลกจะลงเรือเพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาที่เมืองทาลิน เมืองมรดกโลกที่ประเทศเอสโตเนีย และจะมีกิจกรรมเดินสันติภาพโลกในเมืองทาลินด้วย เสร็จแล้วคณะจะเดินทางลงเรือกลับถึงสตอกโฮล์ม วันที่ 3กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น.” เจ้าคุณสวีเดน กล่าวและว่า

การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทุกรูป/คนจะได้พักที่โรงแรมและและเรื่อ โดยสามารถสมัครและขอข้อมูลทางไลน์ abc2561หรือ www.worldpeacesweden.com

พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน (เหลาทอง) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอบทความเรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ” จากการวิจัยพบว่ากลยุทธ์หลักซึ่งพระพุทธเจ้าใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงเริ่มต้นประกาศพระศาสนา คือ เจาะจงกลุ่มเป้าหมายจากชนชั้นนาและชนชั้นปกครอง เพื่อจูงใจและดึงดูดให้ชาวเมืองจานวนมากสนใจพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นไปตามหลักอัตถะ 3 ประการ คือ

1) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้ 2) สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า และ 3) ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง ส่วนกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาบูรณาการเป็นกลยุทธ์ 2 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับหน่วยงานและกลยุทธ์ระดับบุคคล กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ได้แก่

1) กาหนดเป้าหมายหลักและแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 2) จัดทาฐานข้อมูลของวัดในต่างประเทศและพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน 3) สร้างฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของประเทศต่าง ๆ

4) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสองภาษา เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ และกลยุทธ์ระดับบุคคลหรือกลยุทธ์สาหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้แก่

1) รู้เขารู้เรา ด้วยการวิเคราะห์ตนเอง ประเทศที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา และแนวโน้มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต และ 2) พัฒนาตนเองด้านความรู้ในพระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ โดยเฉพาะด้านการสอนกรรมฐาน ด้านจริยวัตร และด้านภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น

Leave a Reply