ร่วมป้องโควิค-19! “IBSCม.สงฆ์ มจร” ประกาศเรียนสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศ ความว่า

Leave a Reply