องค์กรนานาชาติ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมส่งภาพนั่งสมาธิสร้างสถิติโลกกับ Guinness World Records

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่องค์กรนานาชาติที่เข้าร่วมนั่งสมาธิและส่งภาพนั่งสมาธิ เพื่อบันทึกสถิติ Guinness World Records โดยหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรนานาชาติกว่า 20 องค์กร ประกอบด้วย

1.มูลนิธิธรรมทีปะ ตรีปุระ ประเทศอินเดีย, 2.ภาคีส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, 3.มูลนิธิพุทธโชติ นิวเดลลี ประเทศอินเดีย, 4.ทีวีท่องเที่ยวจีน และศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน, 5.องค์การสันติภาพโลก อาเซียนกัมพูชา, 6.สมาคมมหาโพธินานาชาติลาดัก ประเทศอินเดีย, 7.คณะศาสตร์แห่งโยคะ มหาวิทยาลัยสุบะราตี ประเทศอินเดีย, 8.คณะพุทธศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยสุบะราตี ประเทศอินเดีย, 9.สำนักงานใหญ่ องค์การพุทธโลก, 10.องค์การพุทธโลกแห่งประเทศบังคลาเทศ, 11.องค์การพุทธโลกไทใหญ่ แห่งประเทศเมียนมา, 12.สมาคมส่งเสริมการศึกษาอักขระภาษาจีน แห่งไต้หวัน, 13.สมาคมยุวพุทธแห่งไต้หวัน, 14.มูลนิธิสันติสุขอาเซียนสู่สันติภาพโลก, 15.สมาคมชาวพุทธเวียดนาม และ 16.วัดกูโทดอว์ ประเทศเมียนมา

นอกจากนี้ ยังมีรายนามทีมกัลยาณมิตรในประเทศที่เชิญชวนนั่งสมาธิและร่วมส่งภาพนั่งสมาธิบันทึกสถิติเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดยะลา, 2.ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำพูน, 3.ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพิษณุโลก, 4.ภาคนครหลวง 16, 5.สำนักสาธารณูปการ, 6.วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์, 7.สำนักสื่อสารองค์กร, 8.ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, 9.ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรี และ 10.ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสระบุรี

“สืบเนื่องจากกิจกรรมการร่วมนั่งสมาธิออนไลน์ ที่ www.ง่ายแต่ลึก.com และส่งภาพนั่งสมาธิเพื่อรวบรวมเป็น “สถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก 1 ล้านภาพ” ทำให้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายสามารถบันทึกสถิติ Guinness World Records “ศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิที่มีจำนวนภาพมากที่สุดในโลก” ได้สำเร็จ จึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นกำลังใจ และร่วมบันทึกประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ในการที่ชาวพุทธทั่วโลกเร่งเห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ซึ่งการทำสมาธิสามารถช่วยสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นได้ด้วยจิตใจภายในที่สงบสุข และแผ่ขยายสู่ภายนอกให้เกิดสันติภาพได้ จึงขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกองค์กรมา ณ โอกาสนี้” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

Leave a Reply