“พระพรหมวัชรเมธี” พระเถระเมืองตักกศิลาสารคาม เจริญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 78 ปี

วันที่ 6 กันยายน 2564 เนื่องในวันนี้เป็นวันครบรอบ 78 ปีของ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ในนามของลูกศิษย์ ได้ประพันธ์บทกลอนถวาย ดังนี้

“พระพรหมวัชรเมธี”

พระเถระเมืองตักกศิลาสารคาม
อุดมธรรมบุณโยดมพรหมวิหาร
วิภัชชโกศลสุวิมลสีลาจาร
สุพพิธานศาสนกิจธุราทร

วรานุศิษฏ์โกวิทบุณย์สุนทรวัฒน์
ปัญโญภาสอรุณรังษีประภัสสร
กีรติวิบุลล้ำธรรมาภรณ์
อลงกรณ์อลงกตวรทธรรม

อัญขยมประณมหัตถ์นมัสการ
บูชิตท่านเหนือเศียรเกล้าพราวเลิศล้ำ
กราบมุทิตาพระเถระประเสริฐธรรม
อภิวาทงาม “พระพรหมวัชรเมธี”ฯ

Leave a Reply