“มจร” ปูพรมจัดตั้ง “15 รพ.สนาม 16 โรงทาน” ทั่วประเทศรองรับผู้ป่วยโควิด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศของเราอยู่ในขณะนี้นั้น เป็นเหตุให้ประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนและเป็นทุกข์ร่วมกันกันทั้งประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักและรับรู้ถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนคนไทยทุกคน ในวันนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้นมีวิทยาเขตในต่างจังหวัด 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 25 แห่ง หน่วยวิทยบริการอีก 4 แห่ง มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตกว่า 25,000 รูป/คน ทุกที่ ทุกแห่งรวมทั้งบุคลากรทุกรูป ทุกคนต่างก็ขวนขวายช่วยเหลือภาครัฐและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลัง

มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการได้ประชุมออนไลน์ร่วมกันจึงได้แบ่งภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือที่ใหนสะดวกเหมาะสมให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ขั้นตอนต่อมาให้จัดตั้งเป็น Community lsolation (การดูแลตนเองระบบชุมชน)และขั้นตอนสุดท้ายคือให้จัดตั้งโรงทานเพื่อส่งอาหารให้โรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

Community lsolation คือการดูแลตนเองระบบชุมชน จัดตั้งที่ บริเวณอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วังน้อย) จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ สามารถรองรับได้ประมาณ 350 – 400 เตียง
สำหรับโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งแล้วประกอบด้วย วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ดังนี้

1.วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รองรับผู้ป่วยได้ 140 เตียง
2.วิทยาเขตนครราชสีมา ณ อาคารปฏิบัติธรรมวิทยาเขตนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา รองรับผู้ป่วยได้ 50 – 80 เตียง
3.วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ กอเปา อ.เมือง จ.แพร่
4.วิทยาเขตสุรินทร์ ณ อาคารหอประชุม วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง
5.วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้ง ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง
6.วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรค จ.น่าน จัดตั้ง โรงพยาบาลสนามแห่งที่2 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน รองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง
7.วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง
8.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้ง ณ หอประชุม วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จำนวน 100 เตียง
9.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับวัดไร่ขิง จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
10.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จัดตั้งเป็นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยที่รอการกลับบ้าน ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
11.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้ง ณ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง(แห่งใหม่) อ.หล่มสัก จงเพชรบูรณ์ รองรับผู้ป่วยได้ 20 เตียง
12.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้ง ณ อาคารปฏิบัติธรรม (หลังเก่า)วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด รองรับผู้ป่วยได้ 90เตียง
13.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวัดดอนเจดีย์ และวัดสวนหงส์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จัดตั้ง ณ วัดดอนเจดีย์ รองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง วัดสวนหงส์ อ.บางปลาม้า รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง
14.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดท่าโรงช้าง อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จัดตั้งสถานที่คัดกรองและประสานงานผู้ที่มีแนวโน้มติดเชื้อโควิด-19 เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม
15.วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลนาป่า จัดตั้ง ณ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี (นาป่า) อ.เมือง จ.ชลบุรี รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง

และโรงทานคือแหล่งส่งเสบียงอาหารไปยังโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุ สามเณร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โควิด- 19 ประกอบด้วย
1.โรงทานวิทยาเขตหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
2.โรงทานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
3.โรงทานวิทยาเขตขอนแก่น อ.โคกสี จ.ขอนแก่น
4.โรงทานวิทยาเขตอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
5.โรงทานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส อ.สามพราน จ.นครปฐม
6.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน
7.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
8.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
9.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
10.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
11.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
12.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
13.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
14.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
15.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี อ.เพชรบุรี จ.เพชรบุรี
16.โรงทานวิทยาลัยสงฆ์ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

มจร จะยังคงเดินหน้าทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศให้ร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

Leave a Reply