ศอ.บต.หนุนซ่อมบ้าน 251 หลัง ดึงไทยพุทธหนีไฟใต้หวนคืนถิ่นเกิด

ศอ.บต.สนับสนุนงบปรับปรุงบ้านใหม่ 251 หลัง ให้ชาวไทยพุทธกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา สร้างขวัญกำลังใจให้หวนคืนถิ่นเกิด ด้านชาวบ้านดีใจได้กลับบ้าน หลังอพยพหนีไฟใต้นานกว่า 10 ปี

สำนักข่าวอิศรา ศูนย์ข่าวภาคใต้  รายงานว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดกิจกรรมไทยพุทธคืนถิ่นร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าและสมาพันธ์ชาวไทยพุทธ ทั้ง 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มไทยพุทธเปราะบางที่อพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ และมีความคิดจะอพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ ให้กลับคืนถิ่นบ้านเกิด โดยการสร้างขวัญและกำลังใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจไม่ให้อพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในปีงบประมาณ 2563 ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพดีและสามารถพักอาศัยได้ ให้แก่ชุมชนไทยพุทธเปราะบางขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย รวมทั้งหมด 251 หลัง แยกเป็น จ.ยะลา 108 หลัง จ.ปัตตานี 46 หลัง จ.นราธิวาส 55 หลัง และ จ.สงขลา 42 หลัง โดยผ่านการสำรวจจากเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปพร.) ทหาร ตำรวจ และศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ ทำการสำรวจชาวไทยพุทธที่มีฐานะยากจนและพักอาศัยอยู่ในชุมชนเปราะบาง มีแนวโน้มที่จะอพยพออกจากพื้นที่renovate23023

ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 ได้ทำการส่งมอบบ้านที่ปรับปรุงใหม่แก่ชาวไทยพุทธในพื้นที่บ้านเนียง ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 9 หลัง

นางณัชชา คันธวงศ์ ชาวไทยพุทธ บ้านเนียง ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านใหม่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณที่ ศอ.บต.ตลอดจนทุกภาคส่วน ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้สามารถกลับมามีที่พักอาศัย ซึ่งก่อนหน้านี้ตนและครอบครัว ได้ย้ายถิ่นฐานและอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดนานกว่า 10 ปี เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ช่วงนั้นมันรุนแรงมาก เกิดเหตุการณ์รายวัน จนทำให้ใช้ชีวิตลำบาก เกิดความกลัวและ หวาดระแวงตลอดเวลา จึงต้องตัดสินใจทิ้งบ้าน ทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ต่างพื้นที่

จนกระทั่งได้รับข่าวสารจากเพื่อนบ้านว่า ศอ.บต. จะซ่อมแซมบ้านให้ก็ดีใจมาก เพราะที่ผ่านมาตนคิดเสมอว่า อยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านเกิดอีกครั้ง มีบรรยากาศที่อบอุ่น สนุก ทีมีชาวไทยพุทธและมุสลิมรักใคร่กลมเกลียวคุยพูดกัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันและกันทำให้คิดถึงบรรยากาศเดิมๆ เหมือนที่ผ่านมา

renovate23021

ทางด้าน พ.อ.หญิงนพรรษ ชูจันทร์ รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ คณะที่ 1 จ.ยะลา กล่าวว่า โครงการนี้ ประชาชนชาวไทยพุทธเปราะบางมีความพึงพอใจและพร้อมที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด อยากให้มีบรรยากาศสังคม พหุวัฒนธรรมอีกครั้ง ซึ่งการปรับปรุงบ้านใหม่ ที่บ้านเนียง ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา เกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และประชาชนละแวกใกล้เคียง ร่วมมือช่วยกันปรับปรุงด้วยความสามัคคี เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสงบสุข

 

ภาพข้อมูล : สำนักข่าวอิศรา

Leave a Reply