ผู้นำองค์กรเครือข่ายชาวพุทธเข้าพบ’เทวัญ’จี้รปภ.ชาวพุทธแดนใต้

วันที่ 28 ส.ค.2562 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้ผู้นำองค์กรเครือข่ายชาวพุทธเข้าพบเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนแนวนโยบายด้านพระพุทธศาสนา ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โดยผู้แทนองค์กรชาวพุทธฝ่ายพระสงฆ์ได้แก่ พระธรรมกิตติเมธี รก.เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระสุวิมลธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะเขตพระนคร พระสุนทรกิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระครูปลัดกวีวัฒน์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) และพระครูวินัยธรวิโรจน์ สิริสาโร กรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

และมีผู้แทนองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ฝ่ายฆราวาส นำโดย พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาฯ นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ นายจิ้ง พิพัฒน์เวช พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ พอ.(พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา

โดยในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่รัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการ และได้ฝากนโยบายที่ยังขับเคลื่อนไม่สำเร็จให้รัฐมนตรี ประสานรัฐบาลขับเคลื่อนต่อไป เช่น พรบ.ธนาคารพระพุทธศาสนา พรบ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ความปลอดภัยของชาวพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อศรัทธาจองพุทธศาสนิกชนโดยรวม การเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐในด้านต่างๆ ที่พระภิกษุ สามเณร ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในฐานะคนไทย

โดยนายเทวัญได้รับข้อเสนอต่าง ๆ ไปศึกษาและจะได้มอบให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

Leave a Reply