“ณพลเดช” จ่อชง “รบ.” หนุนงบฯ กรมศิลป์บูรณะวัด 3 พันล้านต่อปี เพิ่มจุดขายศิลปะไทยสู่ผู้นำ APEC

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดกันมาตุยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายณพลเดช มณีลังกา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศิลปะและวัฒนธรรม และที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการงบประมาณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าจากที่วันนี้ได้มีการทอดกฐินที่วัดกันมาตุยารามตนได้เข้าไปร่วมพิธี รู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ได้ติดตามงาน กรณีพระเศียรขาดและไม่ได้การปฏิสังขรณ์กว่า 12 ปี หลังจากที่ตนได้ประสานกับทางคณะกรรมาธิการและกรมศิลปากรแล้ว ทางวัดก็ได้ทำการบอกบุญได้งบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซม และช่างกรมศิลปากรได้เข้ามาซ่อมแซมจนเศียรพระนำมาประกอบ ขณะนี้ไม่มีพระเศียรขาดแล้ว

สำหรับกรณีการซ่อมแซมวัตถุโบราณตนเห็นว่ายังมีหลายวัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและยังติดขัดที่จะประสานงานกับกรมศิลปากร ขณะนี้ตนเห็นว่ารัฐบาลอาจประสานงานกับกรมศิลปากรเพื่อเพิ่มหน่วยงานและงบประมาณเพื่อดูแลวัดที่ขึ้นทะเบียนกรมศิลป์ เป็นการผลักดันให้วัดที่ไม่มีทางออกในการซ่อมแซมหรือขาดงบประมาณได้รับการซ่อมแซม จะส่งผลให้การท่องเที่ยวรวมถึงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดไปถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากมีงานระดับประเทศเช่นAPEC หรืองานระดับโลกที่จัดในประเทศไทย ผู้นำต่างชาติหรือผู้เข้ามาร่วมประชุมก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและชมศิลปวัฒนธรรมตามวัดต่างๆ ที่เป็นจุดเด่นที่ซ่อนอยู่และขาดการบูรณะในประเทศไทย

อย่างไรก็ดีตนเห็นว่ากรมศิลปากร มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่อย่างจำกัด รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้ ซึ่งตนเห็นว่างบประมาณต่อปีหากจะสนับสนุนซ่อมแซมวัด ซึ่งวัดมีจำนวนทั่วประเทศถึง 3 หมื่นวัด หากจัดสรรงบซ่อมแซมวัดละหนึ่งแสนบาท ก็เป็นเงินเพียง 3 พันล้านบาทซึ่งเป็นเงินเล็กน้อยมาก ซึ่งตนจะเสนอต่อคณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

Leave a Reply