“มจร” ส่งพระร่วมอบรม “การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง” รุ่นที่ ๑๗ กระทรวงยุติธรรม

370 Views

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. วิทยากรต้นแบบสันติภาพ อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า เข้าเรียนในฐานะรับผิดชอบศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร และดูแลกระบวนการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ศ.ดร. เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เป็นผู้กำกับมาตรฐาน

จึงมีโอกาสได้รับความคัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ภายใต้หลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง” รุ่นที่ ๑๗ (ยธก. ๑๗) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ -๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยฝึกอบรมในรูปแบบผสมผสาน ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม และระบบออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ การอภิปราย เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของนักบริหารในกระบวนการยุติธรรม

โอกาสนี้มอบหนังสืออันทรงคุณค่าให้กับพันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๗ เป็นการเสริมความรู้ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม และกราบในความเมตตาของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ศ.ดร. ในการให้โอกาสเรียนรู้หลักสูตรใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนางานของหลักสูตรสันติศึกษา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และมีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆ กลุ่มการเวกเพื่อหาข้อนวัตกรรมยุติธรรม โดยกลุ่มสนใจยุติธรรมทางเลือกการรับรู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกผ่านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

Leave a Reply