“สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ ฯ” จัด “ปฎิบัติธรรม – ปริวาสกรรม”

วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๕  เมื่อเร็ว ๆ  นี้ ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟินส์ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมความรู้พระธรรมทูตด้านวิปัสสนากรรมฐานและเข้าปริวาสกรรม ของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ซึ่งมีการปฏิบัติธรรมและเข้าปริวาสกรรมจนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  โดยมีพระธรรมทูตวัดสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯเข้าปริวาสกรรม ๑๕ รูป แนะนำการปฏิบัติโดย พระครูภาวนาวราลังการ (สมศักดิ์ โสรโท) เป็นพระอาจารย์วิปัสสนา ซึ่งมีพระครูสังฆรักษ์สุริยา เตชวโร วัดไทยฯ ดีซี.เป็นพระอาจารย์กรรมควบคุมดูแล ร่วมกับพระครูสิริวรธรรมวิเทศ (สมยศ) พระมหาสงกรานต์ สิริธโร มีญาติโยมเข้าปฏิบัติธรรมมากกว่า ๒๐ คน มีพระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์) เป็นเจ้าอาวาส ถวายความสะดวกในด้านสถานที่พัก อาหาร

 

Leave a Reply