ในหลวงโปรดเกล้า ฯ เชิญภัตตาหารเพลและสิ่งของถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร “ผู้สอบบาลีสนามหลวง”

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาและกุศลศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ชั้นประโยค ป.ธ.๔ (ทุกสำนักเรียนส่วนกลาง) ณ สนามสอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply